ACCOUNTING


AIS اهمیت و تعریف
یک سیستم اطلاعاتی حسابداري مجموعه از فعالیتها یا اسناد و فنون مرتبط به هم می باشد که براي
جمع آوري داده ها ، پردازش آنها و گزارش اطلاعات براي گروهی از استفاده کنندگان و تصمیم گیرندگان
داخلی و خارجی در سازمانها طراحی شده است.از حیث تصمیم گیري، آن سیستم اطلاعاتی حسابداري موثر
طراحی شده باشد . FASB می باشد که مطابق با چارچوب نظري
در اواخر دهه 1970 چهارچوب نظري را براي بسط اصول حسابداري آینده ارائه کرد . FASB
٢
ویژگی مهم صورتهاي مالی مفید بودن در تصمیم گیري
ویژگیهاي اولیه مربوط بودن و قابلیت اتکا
ویژگیهاي ثانویه قابلیت مقایسه شامل ثبات رویه
عناصر صورتهاي مالی 1 -دارایی، بدهی، حقوق صاحبان سهام
2 - درامد،هزینه
-3 سودزیان عملیاتی و غیرعملیاتی
-4 سود جامع
اصول حسابداري 1 – اصل بهاي تمام شده تاریخی
-2 اصل تحقق
3 - اصل تطابق
-4 اصل افشاي کامل
مفروضات حسابداري 1- فرض واحد اقتصادي
-2 فرض تداوم فعالیت
-3 فرض دوره مالی
4 - فرض واحد پولی
محدودیتها 1 - منفعت هزینه
2 - اهمییت
-3 احتیاط
-4 رویه صنعت
FASB شکل 1 : چارچوب نظري
٣
اگربخواهیم سیستم هاي اطلاعاتی حسابداري در قالب چارچوب نظري باشد باید:
داده ها را به شکل عناصر صورتهاي مالی دربیاوریم مهم این نیست که از چه شکلی یا رویه اي براي این
کار بهره می بریم ، سند AIS به دارایی ، بدهی ، حقوق صاحبان ، درآمد ، هزینه تبدیل می شود . بسیاري از
قالب بده/ بس استفاده می کنند ولی عمده افراد معتقدند که قالب بده/بس درآینده نامربوط تلقی می شود .
- این داده ها را باید به اطلاعات مربوط و قابل اتکا تبدیل کنیم : دریک سیستم اطلاعات حسابد اري
مناسب داده ها در شکل مناسبی می توانند جمع شوند ، اقلامی مثل فروش خواص جغرافیایی ،
ویژگیهاي مشتریان و تاریخچه معاملات ، تقاضاي اقلام موجودي می تواند فرایند تصمیم گیري را
بهبود بخشد اگر ارزش پیش بینی به ارزش باز خود را داشته باشد و به موقع تهیه شود . بعلا وه
کنترلهاي داخلی در سیستم اطلاعات حسابداري بیانگر قابلیت اتکا ( تأمین ، تأیید ، بی طرفی و
بیان صادقانه ) می باشد .
- شناخت و مطابقت با محدودیت منافع – هزینه .
سیستمهاي اطلاعاتی حسابداري در واقع مجموعه اي از انتخاب ها و موازنه اینکه : چه نوع داده ها را باید
جمع آوري کنیم ؟ براي پردازش داده ها چه نوع فنون اطلاعاتی باید استفاده کنیم و چه نوع اطلاعاتی باید
گزارش کنیم ؟ اگر به جدول یک نگاه کنیم در چهارچوب نظري اثرات هزینه اي را مشاهد می کنیم که به
عنوان محدودیت در رویه اطلاعات می باشد .
درنظر گرفتن هزینه تهیه اطلاعات به ما خاطر نشان می شود که ما می توانیم سیستم اطلاعات حسابداري
درانواع متفاوت طراحی کنیم . در سازمانهاي موفق با سیستمهاي اثر بخش ؛ مدیرانی باعث می شود که داده
هاي بیشتر یا متفاوت می خواهند یا مدیرانی هستند که درباره درستی سیستم برایشان مهم است و یا
مدیرانی هستند که در کسب و کار خود می خواهند تنوع بخشند . شما به عنوان یک طراح ، کاربر ، مفسر
سیستم اطلاعاتی حسابداري باید به خاطر داشته باشید که منافع جمع آوري پ ردازش داده ها و اطلاعات
باید از هزینه بدست آوردن آنها بالاتر باشد .این هزینه ها و منافع ممکن است اقتصادي ، رفتاري ، روانی و
یا مالی باشد که باید همیشه در نظر گرفته شوند .
تمرین 1
دو تا از ویژگیهاي کیفی چهارچوب نظري را تعریف کنید ؟
۴
ساختار سیستم اطلاعاتی حسابداري
مجموعه اي از فعالیتهاي اسناد و فنون ها است که براي جمع آوري AIS همانطور که قبلاً گفته شد
داده ، پردازش آنها و گرازش اطلاعات براي کمک به تصمیم گیرندگان درونی و بیرونی در سازمان طراحی
شده است .
بسیار ي از سیستمهاي اطلاعات حسابداري اغلب 5 بخش می باشد که در شکل 2 اورده شده است :
که در اول فصل تشریح شده درونداد ممکن است اسنادي همچون D.C 1. درونداد : در شرکت
فاکتورهاي فروش و درخواستهاي خرید باشد .
الف:کاربران سیستم به چه نوع اسنادي "مرجع" نیاز خواهند داشت؟
ب:آیا باید اسناد مرجع الکترونیکی باشد یا کاغذي یا هر دو؟
ج:چند نسخه از اسناد مرجع لازم است؟
د:اسناد بایستی حاوي چه نوع اطلاعات باشد؟
طبق متن اول کتاب شامل کامپیوتر و متعلقات آن بود . D.G ٢-پردازش: ابزارهاي پردازش
بایستی استفاده شود ؟ AIS الف ) کدام ابزار پردازشگر در
ب ) آیا باید ابزارها دستی باشند یا کامپیوتري و یا هردو ؟
ج ) اگر ابزار کامپیوتري استفاده شود از کدام یک از بسته هاي نرم افزاري و سخت افزاري استفاده شود ؟
شامل صورتهاي مالی مورد نظر که مکمل گزارش داخلی هم باشد D.G 3 – برونداد : برونداد سیستم براي
مانند تجزیه تحلیل انحرافات .
الف ) مدیران و کاربران سیستم چه نوع گزارشی را درکنار صورتهاي مالی نیاز دارند ؟
براي تحلیل و تهیه آن گزارشها چه گونه باید طراحی شود ؟ AIS ( ب
۵
کنترل داخلی
درونداد پردازش برونداد ذخیره
۶
اطلاعات می تواند در دفتر ثبت نقدي ( محلی ) وکامپیوتر مرکزي ( از راه D.G 4 – ذخیره کردن : در
دور) ذخیره شود در حالتی که ذخیره بصورت محلی و در مکان معامله باشد ممکن است از دفاتر کاغذي هم
براي ثبت معاملات استفاده شود .
الف ) داده ها باید به چه شکل ذخیره شود کاغذي الکترونیک یا هر دو ؟
ب ) داده ها باید در کجا ذخیره شوند : محلی ، از راه دور یا هر دو ؟
ج ) داده ها باید درست ذخیره شوند ؟
د ) تحت چه شرایطی می توان یا باید داده ها را ازبین برد ؟
کنترلهاي داخلی براي موجودي ها ممکن است شامل D.G 5 – کنترلهاي داخلی : در شرکت
پشتیبان گیري روزانه باشد یا تفکیک وظایف ( نگهداري با مجوز ، دفترداري ) .
ضروري است ؟ AIS الف ) کدام نوع کنترلی براي تضمین صحت اطلاعات
ب ) اثرات احتمالی رفتاري کنترلهاي داخلی چیست ؟
ج ) آیا کنترلها توجیه هزینه اي ( اثر بخشی هزینه اي ) دارد ؟
تمرین 2
احساس شما راجع به سولات مطرح شده بالا که آسان و ساده هستند چیست ؟ فکر می کنید با مطالعه چه ابزاري و
فنونی می تواند به سوالات مطرح شده پاسخ دهید ؟
و مفاهیم آن AIS منابع اطلاعات
یک AIS را درك نکنید AIS اولین بار که شما این بخش را مطالعه می کردید ممکن بود شما چگونگی
رشته نوظهور می باشد به همراه حسابداري تقلب رشته اي جدید براي مطالعه دانشجویان حسابداري
می باشد . و برخلاف سایر مواد درسی حسابداري در این واحد شما با رویکردهاي مختلف به آن نگاه
می کنید و در طی دوره شما قادر خواهید بود تحقیقاتی پیرامون جواب دادن به سوالات ، حل مسائل و تهیه
پروژه هاپیاده سازي کنید .
٧
و اینترنت موضوعاتی داغ AIS اگر استاد شما بپرسد که جدیدترین موضوع چیست شما می گوید که
هستند ولی همه مطالب اینترنت قابل اعتماد نیست و باید شما خودتان براي استفاده خود آن را ارزیابی
کنند.
تمرین 3
جامعه ما پر از افسانه هاي شفاهی می باشد که درستی یا نادرستی آن در شک است . براي مثال بسیاري از مردم
باور دارند که زمین مسطح است . بعضی ها هم معتقدند که اولین سفینه اي که برروي زمین نشست چیزي جز قصه
نبوده و واقعیت ندارد.
یکی از افسانه ها را انتخاب کنید ، اطلاعات جمع آوري شده درباره و چرایی آنها بحث کنید درباره منابع اعتقادي
آنها توضیح دهید .
برروي اینترنت در سه دسته اصلی می باشد ، اطلاعات تضمین شده /تجاري AIS اساساً اطلاعات درباره
، اطلاعات عمومی ، اطلاعات دانشجویی .
اطلاعات تضمینی/ فروشی : بدین معنی می باشند که استفاده کننده براي دریافت آنها باید مبلغی را به
ارائه دهنده (تولید کننده) آن بپردازد .
هنگامی که این اطلاعات بطور عینی ظاهر شوند کاربر اینترنت می تواند بدون پرداخت حق شارژ دریا فت
کند . سایتهاي اطلاعات تضمین شده لزوماً 100 % سویه دار نیستند یعنی قفل دار شده اند اما دسترسی
کاربران را به اطلاعات محدود کنند .
ما در اینجا به نقد و بررسی این سایتها می پردازیم :
نمونه اي از سایتهاي پولی است یا اگر شما درباره نرم افزار خاص دنیا اطلاعاتی Investopedia سایت
باشید شما ممکن است به سایتهاي پولی برخورد داشته باشید فرض کنید می خواهید درباره اطلاعا ت
اطلاعات کسب کنید شما انتظار د ارید از شرکتهایی که P و Q.B شبکه هاي نرم افزاري دفتر کل مانند
چنین نرم افزاري را تولید می کنند اطلاعات کسب کنید که بطور مشخص نشان داده می شود .
اطلاعاتی که در اختیار عموم هست :( مجلات ، مقاله ها ، کتابها )
٨
اطلاعات کاربردي و مقبول عام :
این اطلاعات ممکن است تجربه شرکت خاصی یا گروهی از شرکتها باشد . پیشنهاداتی براي مدیران یا
ایده هایی جدید باشد . از آنجایی که اطلاعات کاربردي بعد از مدتی منتشر می شود در ذهن شما سولات
متعدد از قبیل انگیزه و محتواي نویسنده آنها پیش می آید براي مثال اگر یک مقاله اي راجع به کاربر د
کار می کرده است ؟ ERP در یک شرکت حرف بزند آیا به نظر شما وي براي فروشنده ERP موفقیت آمیز
اندازه وضعیت سازمان چگونه است؟ منابع آنها چیست ؟ مثلاً نیروي انسانی، فن آوري ، پول است که پروژه
را راه انداخته است اگر شما با مساله اي که در عمل واقع می شود برخورد کنید مانند مساله کنترل داخلی
شرکت ها در محیط تجارت الکترونیک شما از اطلاعات کاربردي کمک می گیرد.
تحقیقات محرمانه را کمتر مشاهده AIS اطلاعات محرمانه ،شما به عنوان حسابدار آینده ممکن است در
کنید درحالت کلی ، تحقیقات محرمانه محتواي سوال واضح و روشنی است که ادبیات و پشتوانه معلومی
دارد با استفاده از روشهاي خاصی جواب سوال تحقیق را می یابد که نتیجه تحقیق است .
این اطلاعات اضافی به این علت ضروري است که خواننده بتواند خیلی راحت نتایج تحقیق را ارزیابی کند
وجود و آوردن ادبیات تحقیق نشان دهنده این مطلب است ک ه این تحقیق نسبت به تحقیق دیگر آیا
ارزش افزوده ایجاد کرده است یعنی علم تولید کرده است .
براي شما ممکن است بسیاري از اطلاعات دانشجویی سخت باشد تا درك کنید زیرا توسط افرادي با
درجه هاي بالا براي افرادي با درجه علمی بالا نوشته می شود .
اگر نوشته ساده وواضح بود شما می توانید از این نوشته ها استفاده کنید . ارزیابی ، قابلیت ، اعتماد ،
اطلاعات . . . . برروي اینترنت به صلاحیت اطلاعات مشهور است .
صلاحیت - سواد اطلاعات( اطلاعات)
توانایی یافتن ، ارزیابی و انتقال اطلاعات در همه اشکال می باشد .
صلاحیت اطلاعات چرا مهم است ؟ AIS در مطالعه
پر از مفاهیمی نوظهور ومسائل و ایده هایی باشد. AIS به عنوان دوره اي مشخصاً جدید براي حسابداران
در دانشگاه مریلند پنج مشخصات براي ارزیابی روایی منابع استفاده براي تحقیق وجود دارد:
٩
1 - مجوز
2 - صحت
3 - وجود آن
4 - تازه بودن آن ، جاري بودن
5 - پوشش دادن مطالب ، کفایت
مجوز : می توانید بگویید چرا اطلاعات ایجاد می شود ؟ هدف از ایجاد اطلاعات چیست ؟
براي مثال : نویسندگان مقالات درگزارشهاي مالی باید پیش زمینه اي از تحقیق خود را تهیه کنند .
پی برد حداقل دو تا است : AIS روشهایی که می توان با آن به مربوط بودن مطالعه به
1 - رهنمودهایی به شما می دهد تا درباره انواع اطلاعات که در تحقیق خود می توانیم استفاده کنیم ،
اطلاعاتی کسب کنیم.
2 - معیارهایی در اختیار شما قرار می دهد تا اطلاعات را ارزیابی کنید به جاي اینکه هم اطلاعات در
اختیار خود درست قلمداد کنید تنها انتخاب می کنید که به کدام اطلاعات مربوط است .
ساختار کتاب 4 بخش است :
1 - مقدمه و مفاهیم بنیادي
2 - فناوري اطلاعات و فنون مدل سازي
3 - پرونده هاي کسب و کار
AIS 4 - مباحث جاري در
١٠
خلاصه :
: AIS 1 - تعریف سیستم هاي اطلاعاتی حسابداري
باشد . هدف آن IT مجموعه اي از حوزه هاي به هم مرتبط می باشد که ممکن است زیر مجموعه
جمع آوري داده یا پردازش آن اطلاعات و گزارشهاي اطلاعات صوري که قابل استفاده براي تصمیم
گیرندگان درونی و بیرونی سازمان باشد .
براي مطالعه در حسابداري : AIS 2 - اهمیت
مهم است زیرا خط بطلانی براي شیوه هاي سنتی حسابداري می کشد و به دانشجویان قدرت
انتقاد و افزایش مهارت خویش را میدهد .
با سایر حوزه هاي حسابداري : AIS 3 - مقایسه
از آن جهت که صورتهاي و گزارشهاي مالی را مورد تجزیه قرار می دهد با سایر حوزه هاي AIS
محدود نیست و راهکارهاي حل آن متعدد است از ابزارهاي AIS حسابداري مشابه است . مسائل
جامع در سیستم حسابداري مانند سیستم اطلاعات و مدیریت کمک می گیرد .
: AIS 4 - ساختار
الف) درونداد شامل جمع آوري داده است سندها و فاکتورها و چک
ب ) پردازش : ابزار تبدیل داده به اطلاعات است که ممکن است دستی یا کامپیوتري باشد.
ج ) ستانده : آن اطلاعاتی که نیاز به تصمیم گیرندگان سازمان است را ارائه می دهد شامل
صورتهاي مالی می باشد .
د ) کنترل داخلی : شامل رویه ها و سیاستهاي تعیین شده براي اطمینان از درستی اطلاعات و
نگهداري دارایی می باشد .
ه ) ذخیره : روشهاي نگهداري داده ها و حفاظت از آنها و دسترسی به آنها می باشد.
١١
5 – پیدا کردن و ارزیابی منابع اطلاعات :
به دو شکل است یا سنتی و یا به صورت پیوسته که منابع اطلاعات در حالت کلی سه روش است :
روش اول :تجاري روش دوم : کاربردي روش سوم : محرمانه که باید همه آن منابع از لحاظ روایی ارزیابی
شوند براي روایی دانشگاه مریلند معیار قرار داده است یک: مجوز دو: صحت سه: عینی بودن چهار: جاري بودن
آن پنج: پوشش مطالب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 16:47  توسط علی کشاورز  |